Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Sklep internetowy Maranta, dostępny pod adresem internetowym https://maranta.shop.pl/,prowadzony jest przez spółkę Dom Inwestycyjny Consus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Reformackiej 6, 35-026 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668665, NIP 6762525566, REGON 366828913, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§2 DEFINICJE

 

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca - Dom Inwestycyjny Consus Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Reformackiej 6, 35-026 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668665, NIP 6762525566, REGON 366828913, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 zł.
 • Kupujący (zwany też Klientem, Usługobiorcą) – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego https://maranta.shop.pl/.
 • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://maranta.shop.pl/.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto - konto klienta w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Dni Robocze - wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

§3 KONTAKT ZE SKLEPEM

 

 1. Adres kontaktowy Sprzedawcy: ul. Dworzysko 17, 35-213 Rzeszów.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: office.maranta@gmail.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 798 477 107, +48 795 412 843.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 50109027500000000149355888.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-16:00.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer


§5 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu

§6 ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres mailowy oraz hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w §3.

 

§7 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 2. W Sklepie nie jest prowadzona hurtowa sprzedaż towarów, w tym sprzedaż towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 3. Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
  1. nieopłaconych przez Klienta,
  2. wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
  3. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
  4. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
 4. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane a Sklep jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 5. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres mailowy podany w §3.
 6. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 8. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sklep może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – Sklep może wysłać do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne. 
 9. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”; 
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §8 pkt. 3.

§8 OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. InPost Kurier,
  2. InPost paczkomaty 24/7
  3. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Dworzysko 17, 35-213 Rzeszów.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. płatność gotówką przy odbiorze,
  2. przelew natychmiastowy,
  3. BLIK.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 4. Akceptowane karty płatnicze w sklepie: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard, Electronic, Maestro.
 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 6. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

§9 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki,Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,
 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki,Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 4 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 3. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 4. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do  odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest stosowny dokument księgowy elektronicznie i wysyłany na adres e-mail Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

§10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą drogi elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy podpięty pod w/w metodę płatności.

§11 REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sklep odpowiada wobec Kupującego za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz w przypadku Konsumentów na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku przesłania towarów z wadą Klient może odesłać zakupiony towar do Sklepu w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Reklamowany towar Klient przesyła na adres: MARANTA premium clothes, Dom Inwestycyjny CONSUS sp. z o.o., ul. Dworzysko 17, 35-213 Rzeszów.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są na maila: office.maranta@gmail.com.
 4. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez Sklep je uzupełnić. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W razie niezajęcia przez Sklep stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji (Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Konsumenta) w terminie 14 (czternastu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep za zasadną.
 6. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności Sklep będzie uprawniony do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku wadliwego towaru koszt ponownej wysyłki ponosi Sprzedawca.

§12 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
 3. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: MARANTA Premium Clothes Dom Inwestycyjny Consus sp. z o.o., ul. Dworzysko 17, 35-213 Rzeszów, e-mail: office.maranta@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………….

– Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………………………...

– Nr konta bankowego do zwrotu ………………………………………………………………………………...

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data ……………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Załącznik nr 2

 

Rzeszów, ………………..

 

……………………………………
Imię i Nazwisko

 

……………………………………

Adres zamieszkania

 

……………………………………
Telefon kontaktowy    

 

……………………………………

Adres e-mail

 

MARANTA Premium Clothes
Dom Inwestycyjny Consus sp. z o.o.

Dworzysko 17, 35-213 Rzeszów NIP: 6762525566

 

 

REKLAMACJA TOWARU

 

Niniejszym zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu ………………………………….

towar ………………………………………………………………………………….. jest wadliwy/niezgodny z umową.

Wada/niezgodność towaru z umową towaru polega na ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… i została stwierdzona w dniu ………………………

Z uwagi na powyższe,  żądam:

 • wymiany towaru na nowy*
 • naprawy towaru*
 • obniżenia ceny*
 • odstępuję od umowy*

 

W załączeniu składam kopię paragonu/faktury.

 

 

……………………………..........                                             ……………………………..........

         podpis Klienta                                                          podpis Sprzedawcy

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl